Prepravné podmienky

UPOZORNENIE

Dokumenty s faktúrou prosíme po uskutočnení prepravy zaslať naskenované na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Originál dokumentov a faktúry je nutné zaslať aj poštou! Objednávku žiadame obratom potvrdiť spolu s upresnením ŠPZ vozidla.

VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI AUTODOPRAVA PIHULIČ.

Objednávka zakladá zmluvný vzťah a považuje sa za zmluvu medzi Objednávateľom a Dopravcom za podmienok v nej uvedených. Zmluva sa považuje za uzavretú akceptovaním objednávky bez výhrad zo strany Dopravcu. Vrátenie objednávky Dopravcom so zmenami alebo doplnkami sa považuje na nový návrh Zmluvy. Do doby, pokiaľ Objednávateľ nevyjadrí súhlas s novým návrhom Zmluvy, Zmluva nie je uzavretá a Dopravca nie je oprávnený započať vykonávanie prepravy. Pristavením vozidla na nakládku, Dopravca akceptuje objednávku v celom rozsahu bez výhrad.

CENA ZA PREPRAVU

V cene za prepravu sú zahrnuté všetky náklady dopravcu, vrátane všetkých poplatkov, poistenia a stojného za prvých 24 hodín. Po 24 hodinách je stojné 100 € za deň. Nárok na úhradu ceny za prepravu vzniká riadnym vykonaním prepravy a splnení podmienok podľa tejto Objednávky.

FAKTÚRA A JEJ SPLATNOSŤ

Dopravca je povinný vystaviť a doručiť faktúru za vykonanú prepravu, vrátane príloh, do 10 dní od jej vykonania. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú riadne vyplnené nákladné prepravné doklady, resp. doklady o prevzatí zásielky potvrdené príjemcom a to pečiatkou a podpisom alebo určením mena a priezviska, čísla identifikačného dokladu a podpisom, resp. CMR, to všetko v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu. Prílohou faktúry bude aj doklad o ukončení colného konania, ak takéto konanie bolo vedené, ako aj iné doklady preukazujúce nárok Dopravcu.

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, bankové spojenie v tvare IBAN a SWIFT a spolu s kópiou objednávky doručená na adresu spoločnosti.

Splatnosť faktúr je 50 dní od obdržania faktúry za prepravu vrátane príloh. Ak faktúra nespĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu alebo neobsahuje náležitosti podľa tejto objednávky alebo neobsahuje prílohy podľa tejto objednávky, predlžuje sa splatnosť faktúry o čas potrebný k odstráneniu týchto nedostatkov.

POVINNOSTI DOPRAVCU

  1. Dopravca sa zaväzuje dodržať čas a miesto nakládky a vykládky podľa objednávky. V prípade rozporu s údajmi uvedenými v CMR a v objednávke má prednosť objednávka, ak nebude zo strany Objednávateľa uvedené inak.
  2. Dopravca zaväzuje, že k nakládke pristaví vozidlo v dobrom technickom stave a spôsobilé na prepravu dohodnutého množstva a druhu tovaru.
  3. Dopravca je povinný poskytovať presné informácie o priebehu prepravy, o všetkých mimoriadnych udalostiach, o meškaní a polohe vozidla.
  4. Za poistenie prepravovanej zásielky zodpovedá dopravca.
  5. Dopravca je taktiež povinný zabezpečiť prepravovaný tovar proti poškodeniu a odcudzeniu.
  6. Dopravca je povinný po vykonaní nakládky a vykládky informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti formou sms zaslanou na tel.číslo Objednávateľa. Súčasťou informačnej sms správy je aj identifikácia objednávky podľa jej čísla.
  7. Dopravca sa zaväzuje, že ani on, ani osoby, ktoré poveril vykonávaním prepravy, nebudú v lehote do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia prepravy vykonanej pre Objednávateľa uzatvárať prepravné zmluvy, sprostredkovateľské zmluvy, zasielateľské zmluvy, či obdobné zmluvy, ktorých predmetom by bola ponuka, realizovanie alebo sprostredkovanie prepravy, s osobami, ktoré boli alebo sú objednávateľom prepravy zabezpečovanej Objednávateľom, odosielateľom alebo príjemcom zásielky (ďalej spolu aj ako „klient“). Predmetné obmedzenie sa nevzťahuje na prepravy zabezpečované Objednávateľom. Dopravca sa rovnako zaväzuje, že v stanovenej lehote nebude kontaktovať tieto osoby s ponukou spolupráce a to ani nepriamo, t.j. prostredníctvom tretej osoby. Odmena za zákaz konkurencie podľa tohto bodu je zahrnutá v cene za prepravu. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Objednávky, zaväzuje sa Dopravca zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške odmeny fakturovanej Dopravcom klientovi, najmenej však v sume 10 000 € za každé jednotlivé porušenie povinnosti. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
  8. Dopravca zodpovedá za prekročenie dodacej lehoty vydania zásielky. V prípade medzinárodnej prepravy Dopravca zodpovedá v rozsahu do výšky dohodnutej odplaty, to neplatí, ak Dopravca prekročil dodaciu lehotu v dôsledku svojej hrubej nedbanlivosti alebo úmyselne. V prípade vnútroštátnej prepravy Dopravca zodpovedá za prekročenie dodacej lehoty do výšky skutočnej škody a ušlého zisku spôsobenej Objednávateľovi.

V prípade porušenia akéhokoľvek bodu POVINNOSTI DOPRAVCU, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dopravcovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny za prepravu za každé jednotlivé porušenie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na všetky spory ohľadne tejto Objednávky, ako v prípade všetkých právnych vzťahov vzniknutých v súvislosti s touto Objednávkou sa bude aplikovať právna úprava platná na území SR s vylúčením kolíznych ustanovení.

Právne vzťahy neupravené touto objednávkou sa spravujú primerane Dohovorom č. 11/1975 Zb. o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v prípade medzinárodnej prepravy a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v prípade vnútroštátnej prepravy.

Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Objednávateľa.

Akceptáciou Objednávky Dopravca potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto podmienok a s týmito súhlasí.